...    

in English


  Alla risker är mer eller mindre möjliga att förebygga!
     
Vaccinationscenter
     

På vaccinationscentret har vi praktiskt taget alla de vacciner som behövs vid resor till hela världen. Vi utför ett individanpassat vaccinationsprogram.

    

Vi ger även hälsoråd till våra resenärer med information om mag- och tarminfektioner och hur de kan skydda sig mot ex turistdiarré. Flertalet av våra utlandsresenärer åker till Afrika och Asien där de ursprungligen kommer ifrån. Därför löper dessa invandrare och deras barn särskilt stor risk för att smittas under sina resor till sitt tidigare hemland. Detta gäller främst hepatit A, tyfoid och polio. Därför är en översyn av deras vaccinationsstatus mycket angeläget för oss.

     

1. Grundvaccinationer för alla

2. Kompliterande skydd
- Polio - Hepatit A (smittsam gulsot)
- Stelkramp (Tetanus) - Hepatit B
- Difteri - Gula Febern
- Tyfoid
- Kolera och Turistdiarré
- Japansk Encefalit
- Fästingburen Virusencefalit (TBE)
- Epidemisk Hjärnhinneinflammation
  (meningskocksjukdom)
- Tuberkulos
- Rabies
- Influensa
- Malaria1. Grundvaccinationer för alla

Alla personer -oavsett om man reser utomlands eller stannar i Sverige -bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp och difteri. För att kunna bedöma vilken påfyllnad av vaccinationsskyddet som en resenär behöver, bör man känna till vad som har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet under olika tidsperioder.Polio

   
är en virussjukdom som påverkar nervsystemet och kan medföra förlamningar.

Det poliovaccin som ursprungligen användes var mycket mindre immunogent än de vaccin som användes idag och för att förstärka skyddet för dem som vaccinerades med fyra doser på 50-talet rekomenderar man därför en femte dos.
Stelkramp (Tetanus)
   
orsakas av ett nervgift från en bakterie som kommer in i kroppen via sår.Sjukdomsbakterien överlever i jord, gatu- och husdamm och finns i hela vår omgivning. Förekommer över hela världen, särskilt i u-länderna. Även bagatellartade skador utgör en risk. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen!

De flesta personer födda på mitten av 1950-talet och framåt har fått ett grundskydd som omfattade tre vaccinationer. En fjärde dos erhålls sedan i 10-års åldern. Män som gjort militärtjänstgöring före 1990 har i regel fått en påfyllnadsdos. Likaså kan de personer som varit utsatta för en sårskada ha fått en vaccination.Difteri

   
är en allvarlig infektionssjukdom orsakad av att gift från bakterie. Sjukdomen sprids från person till person och infektionen sätter sig oftast i svalget .Kontrollera att du tidigare fått ett grundskydd omfattande tre difteri vaccinationer. Därefter bör du fylla på med en fjärde dos efter 10 år.Vid utlandsresa kan ytterligare difterivaccinationer övervägas med 10 års intervall.2. Kompliterande skydd

Hepatit A (smittsam gulsot)
   
orsakas av ett virus som ger inflammation i levern och överförs via förorenad mat och dryck men även genom blod. Viruset är allmänt förkommande i tropiska länder. Skydd mot smittsam gulsot kan man få antigen genom injektion av Gamma globulin eller annat vaccin som till exampel Havrix. En nackdel med vaccinet är det höga priset. När man disskuterar kostnaden måste man dock tänka på det långvariga skyddet som vaccinet ger. Ett annat argument för Gamma globulin kan vara att skyddseffekten inträder omedelbart medan Hepatit A-vaccinet ger 90-95% skyddseffekt efter 14 dagar och 99% skydd först efter en månad.

Det är viktigt att skydda gravida kvinnor och man vet att Gamma globulin är ofarligt för fostret.Hepatit B

   
orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. Sjukdomen kan spridas genom blodtransfusion, via otillräckligt rengjorda kanyler och operationsinstrument men kan även överföras sexuellt.

Vilka ska vaccineras? I första hand de som arbetar inom sjukvården. Med tanke på den ökade olycksfallsrisk i trafiken kan vaccination också övervägas om vistelse i Sydostasien, Afrika eller Sydamerika blir långvarig.

Individer med "risky life style" bör också vaccineras.

Ett kombinationsvaccin mot både Hepatit A och Hepatit B har blivit godkänt.Gula Febern

   
orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. Sjukdomen överförs genom myggstick och förekommer i Centralafrika och i Sydamerika. Men inte i Asien. Du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du kommer att vistas i dessa länder. En injektion ger ett bra skydd under en 10 års-period. Många länder kräver också intyg om utförd vaccination om du passerat igenom andra länder där sjukdomen finns. I sådana fall måste vaccinationen vara utförd minst 10 dagar före ankomst till landet.Tyfoid

   
är en allvarlig tarminfektion som förorsakas av en bakterie. Tyfoid finns framförallt i Asien, Syd- och Mellanamerika och Afrika och beror mycket på den bristande allmänna hygienen i landet. Årligen inträffar 30 miljoner insjuknanden i tyfoid. Antalet dödsfall är ungefär en halv miljon. Tyfoid har ansetts vara lätt att behandla eftersom bakterien är antibiotikakänslig. Vaccination mot tyfoid kan endast rekommenderas för personer som är permanent stationerade i områden där man vet att sjukdomen finns och för personer som reser primitivt under minst en månad. Erfarenhet visar att det främst är barn och hemvändande invandrare som drabbas av tyfoid.Kolera och Turistdiarré

   
är en smittsam tarmsjukdom som ger svåra diarréer. Sjukdomen förorsakas av en bakterie som sprids via vatten och mat. Kolera finns i Asien och Afrika samt i Sydamerika. Bakterien är känslig för syran i magsäcken varför risken för magfriska personer att insjukna är liten .Kommer man att leva under enklare livsmedelshygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolersmitta eller skall personen arbeta i flyktingsläger, bör man dock överväga vaccinationen. Vid sidan av skyddet mot kolera erhålls även ett visst skydd mot turistdiarré.

Den klart vanligaste orsaken till turistdiarré är ETEC, entrotoxinproducerande E:coli.

Alla kan drabbas av turistdiarré men barn under 3 år är särskilt utsatta. Den viktigaste behandlingen vid turistdiarré är vätsketillförsel och motilitetshämmande medel som loperamid vilket lindrar i många fall. Väldigt sällan leder infektion till antibiotikabehandling.

Vaccinet ges i form av dryck och omfattar två doser. Skyddseffekten mot kolera är god och kvarstår hos vuxna upp till 2 år men hos barn endast 6 månader. Syddeffekten mot turistdiarré är lägre och varar upp till 3 månader.Japansk Encefalit

   
är en allvarlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen förekommer framför allt i delar av Sydostasien och på Indiska kontinenten. Den sprids via mygg, från grisar och vissa fåglar till människan. Personer som skall permanent stationeras i områden där japansk encefalit förekommer bör vaccineras, liksom personer som vistas längre tid på landsbygd underprimitiva förhållanden. Möjligen skall man också vaccinera inför en kortare resa till områden med pågående epidemi .Vaccinationen omfattar tre injektioner som ger gott skydd under tre år. Myggmedel kan dessutom minska risken för smitta.Fästingburen Virusencefalit (TBE)

   
är en viusinfektion som ger hjärninflammation och sprids av fästingar. TBE-infekterade fästingar finns utefter skärgården, Östersjökusten, på Öland, Gotland och Åland samt vissa delar av Öst- och Centraleuropa. Vid utbruten sjukdom finns ingen behandling. OBS! Skall ej förväxlas med Borreliainfektion som också sprids av fästingar och kan behandlas med antibiotika.Epidemisk Hjärnhinneinflammation (Meningskocksjukdom)

   
är en bakteriesjukdom som medföra livshotande infektioner blod och hjärnhinnor. Epidemier förekommer emellanåt framför allt i Afrika, Sydamerika och på arabiska halvön. Långvarig och nära kontakt med lokala befolkningen motiverar vaccination av främst barn och ungdomar som är mer mottagliga för sjukdomen.

Vaccinationen är dessutom obligatorisk för pilgrimer vid inresa till Saudi-Arabien.

En injektion ger ett visst sydd under ca 3 år.Tuberkulos

   
är en i regel luftburen smitta förorsakad av en bakterie. Vaccination mot tuberkulos infördes i större skala successivt under 40-och 50-talet i Sverige. Alla nyfödda barn liksom många skolbarn och värnpliktiga vaccinerades. I Sverige är sjukdomen så ovanlig att denna rutinmässiga vaccination upphörde 1975. Personer födda därefter är sålunda oftast oskyddade mot sjukdomen .

Risken för tuberkulos är betydligt större utomlands än i Sverige. Barn och ungdomar som saknar skydd inför en planerad längre tids vistelse i områden med stor smittrisk-framför allt i U-länderna -bör vara vaccinerade mot tuberkulos.

Om man tidigare är vaccinerad blir en omvaccination sällan aktuell.Rabies

   
är en mycket allvarligt virussjukdom i hjärnan som överförs till människan genom bett eller rivning av rabiesinfekterade djur. Hundar och katter utgör de främsta smittkällorna men smitta kan överföras även av fladdermöss, apor, rävar etc. Sjukdomen finns i stora delar av världen.

Vaccinet ges huvudsakligen till personer som arbetar eller kan komma i nära kontakt med djur och till personer som skall arbeta inom sjukvård, skogbruk etc. Förutom vaccination före utresan skall vaccination mot rabies ges även efter inträffad eller misstänkt smitta. För ett fullgott skydd ges tre injektioner under loppet av en månad.

Aktuellt vaccin har bra skyddseffekt, men undvik ändå alltid onödig kontakt med djur.Influensa

   
som orsakas av virus, är en kortvarig febersjukdom. Vaccination rekommenderas för äldre personer med långvariga luftvägssjukdomar och svårare hjärt- och kärlsjukdomar samt till vissa andra riskgrupper efter läkarordination.Malaria

   
  
sjukdomen har stor utbredning i både Asien Afrika och Sydamerika och överföres via mygg. Man skyddar sig bland annat genom att äta malariatabletter under hela vistelsen i malariaområdet samt ett antal veckor efter utresan. Vaccinatör kommer att skriva recept och ge ordination. Eftersom det är myggen som sprider sjukdomen är det naturligtvis av största vikt att minska risken för myggbet. Inga myggbett- ingen malaria! Glöm därför inte att köpa med myggstift eller spray och eventuellt också ett myggnät före avresan!

Mot exempelvis malaria finns ännu inget vaccin men för våra utlandsresenärer som ska till länder som har malariarisk, får de hos oss malariaprofylax som finns i form av tabletter.

         
GE International Web & Media Design Studio
Designad av GE International Web & Media Design Studio
Copyright ©1999-2015
Interkontinentalkliniken & Vaccinationscenter AB
  WWW.INTERCOC.COM